ϱ

ϱ Games C kodeks post?powania gracza

Spo?eczno?? jest w ϱ priorytetem. Jeste?my dumni z naszej spo?eczno?ci i chcemy, aby rwnie? ona by?a z nas dumna. Od Sniper Elite po Zombie Army, Evil Genius 2 i Strange Brigade C nasza spo?eczno?? zapalonych graczy stale ro?nie i zawsze b?dzie le?e? u podstaw naszej dzia?alno?ci. Jeste?my jej cz??ci? tak samo jak gracze.

Do??cza do nas coraz wi?cej graczy z ca?ego ?wiata, ktrzy graj? online za po?rednictwem rozmaitych platform ϱ. Chcemy pozna? ich historie i prze?ycia C zarwno te dobre, jak i z?e C oraz zapewnia? im forum do dzielenia si? nimi w ?rodowiskach, ktre s? bezpieczne i przyjazne oraz pozwalaj? si? wszystkim dobrze bawi?. Nasza pozytywna spo?eczno?? jest odzwierciedleniem wspania?ej bazy graczy i ich wieloletniego zaanga?owania w nasze gry. Chcemy dalej j? rozwija?. Uwa?amy, ?e powinni?my wyja?ni?, czego oczekujemy od graczy korzystaj?cych z tych ?rodowisk. Ponadto, jak wyt?umaczono rwnie? w Warunkach korzystania z us?ugi i innych umowach ϱ, dope?nimy wszelkich stara, aby uwydatni? zasady, ktre obowi?zuj? graczy podczas korzystania z us?ug naszej firmy. 

Nie?niejsze Zasady spo?eczno?ci maj? zastosowanie do wszystkich u?ytkownikw gier, us?ug i ?rodowisk ϱ, bez wzgl?du na to, czy nale?? do spo?eczno?ci od lat, czy te? dopiero do niej do??czyli. 

U?ytkowane przez naszych graczy ?rodowiska opieraj? si? na wsplnych prze?yciach, wzajemnym szacunku i oddaniu grze. Poni?ej wyja?nili?my, jakiego zachowania oczekujemy od graczy. Mamy nadziej?, ?e pomo?ecie nam w realizacji misji ϱ, jak? jest utrzymanie poziomu tych ?rodowisk.

Kodeks post?powania

ܲɲ

 • Okazujcie szacunek. Nasze gry s? przeznaczone dla wszystkich osb, bez wzgl?du na wiek, p?e?, ras?, orientacj? seksualn?, narodowo??, wyznanie i niepe?nosprawno??. Traktujcie wszystkich z takim samym szacunkiem, z jakim chcecie sami by? traktowani. Cenimy r?norodno?? i nie tolerujemy ?adnych form marginalizacji, u?ywania obra?liwego j?zyka, n?kania ani dyskryminacji. Obra?liwy j?zyk obejmuje s?owa lub wyra?enia, ktre s? niestosowne, krzywdz?ce, nienawistne, molestuj?ce, zniewa?aj?ce, znies?awiaj?ce, zastraszaj?ce, nieprzyzwoite, wulgarne, obra?liwe lub gorsz?ce, maj? charakter jednoznacznie seksualny, naruszaj? prawo lub prywatno?? b?d? s? niezgodne z prawem. R?norodno?? wzbogaca nasze ?ycia C gdy gramy wsplnie, wszyscy wygrywamy.
 • Witajcie nowych graczy C wszyscy byli?my kiedy? ?noobami! Nie dokuczajcie innym, aby si? dowarto?ciowa? C nie t?dy droga. Du?o ?atwiej bawi? si? razem! Pomagajcie nowym graczom i ?wie?cie im przyk?adem C mog? zosta? Waszymi sojusznikami lub towarzyszami!
 • Zachowujcie si? przyzwoicie. Nie stosujcie wulgaryzmw poza gronem znajomych ani nie publikujcie tre?ci nieodpowiednich do wy?wietlania w miejscu pracy C nie ma na to miejsca w ?rodowiskach ϱ! Wszyscy mamy opinie na temat ?wiata, ale nie ka?dy chce s?ucha? ich podczas gry. Wielu ludzi gra, aby uciec od prawdziwego ?wiata C pozwlcie im gra? w spokoju!

Pami?tajcie…

 • To tylko gra! Gry s? po to, aby bawi?. Je?li zaczynacie si? w?cieka? lub frustrowa?, zrbcie sobie przerw?. Nie psujcie sobie lub innym zabawy C kto? mo?e zg?osi? Wasze nieodpowiednie zachowanie, co w skrajnych przypadkach mo?e sprawi?, ?e zostaniecie zosta? wys?ani na d?ugi, przymusowy urlop od ulubionej gry.
 • Gry nie s? prawdziwe! Cho? niektre z naszych gier s? oparte na rzeczywisto?ci i prawdziwych wydarzeniach, to wci?? fikcja! Nie zezwalamy na propagowanie faszyzmu ani rasizmu w naszych ?rodowiskach. Je?li szukacie gry lub forum do wyra?ania tego typu ?wiatopogl?dw, trafili?cie w niew?a?ciwe miejsce.
 • Nasze fora s? publiczne! Publikowane przez Was posty s? widoczne dla innych, wi?c uwa?ajcie, co udost?pniacie. Nie ujawniajcie prawdziwych danych osobowych dotycz?cych Was lub innych osb. Gro?by ujawnienia takich informacji b?d? karane.

Nigdy…

 • Nie dyskryminujcie. Jak ju? wspomnieli?my, nasze gry s? przeznaczone dla wszystkich osb, bez wzgl?du na wiek, p?e?, ras?, orientacj? seksualn?, narodowo??, wyznanie i niepe?nosprawno??. Jakiekolwiek formy dyskryminacji s? niedopuszczalne.
 • Nie prze?ladujcie, n?kajcie, marginalizujcie, obra?ajcie ani zastraszajcie innych, nie gro?cie innym, a tak?e nie zmuszajcie nikogo gro?bami do takich czynw. Takie zachowania s? niedopuszczalne i nie b?d? tolerowane. Wszelkie dzia?ania maj?ce na celu uprzykrzanie ?ycia jakiej? osobie lub niesprawiedliwie na niej skupione stanowi? n?kanie. Nagminne zachowanie tego typu jest prze?ladowaniem. Podchodzimy do tej sprawy bardzo powa?nie C wiele organw ?cigania uznaje tego typu dzia?ania za cyberprzemoc, wi?c b?d? one zg?aszane.
 • Nie oszukujcie ani nie trollujcie. Grajcie fair i zgodnie z zasadami gry. Nie oszukujcie innych graczy, nie uprzykrzajcie im ?ycia, nie ??czcie si? w grupy, aby kogo? prze?ladowa?, ani nie wykorzystujcie b??dw. Nie promujcie znanych cheatw, bugw ani exploitw.
 • Nie podszywajcie si? pod inne osoby. Podszywanie si? pod inne osoby w celu wprowadzenia w b??d lub oszukania innych b?dzie zg?aszane. Obejmuje to podszywanie si? pod innych graczy, streamerw, celebrytw, urz?dnikw pastwowych i pracownikw ϱ. Nie przypisujcie sobie zas?ug za twrczo?? innego gracza lub podmiotu.
 • Nie bierzcie udzia? w niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych dzia?aniach ani nie zach?cajcie do nich. Hazard, u?ywanie narkotykw, phishing, handel lud?mi, prostytucja, doxing, wysy?anie do kogo? s?u?b ratunkowych (w tym s?u?b mundurowych) pod fa?szywym pretekstem lub udost?pnianie tre?ci promuj?cych przemoc b?d? pod?egaj?cych do przemocy nie b?dzie tolerowane w ?rodowiskach ϱ. Powa?nie traktujemy gro?by wyrz?dzenia krzywdy sobie lub innym C nie anga?ujcie si? w tego typu zachowanie, szczeglnie dla ?artw. Je?li widzicie co?, co mo?e narazi? innych graczy na niebezpieczestwo, zg?o?cie to ϱ. 
 • Nie wykorzystujcie innych graczy. Nie rbcie tego. Oszustwa lub zwodnicze dzia?ania s? zakazane C obejmuje to d??enie do uzyskania danych konta oraz kupowanie lub sprzedawanie kont b?d? danych osobowych.

Naruszenia Kodeksu post?powania

Traktujemy wszelkie naruszenia Kodeksu post?powania bardzo powa?nie. Z regu?y podejmujemy dzia?ania wobec kont osb, ktre naruszy?y (lub co do ktrych otrzymali?my informacj? od partnera, ?e naruszy?y) Kodeks post?powania i zasady ϱ lub dowolnego z naszych partnerw. Dzia?ania te mog? mie? r?ne formy C od ostrze?enia po zawieszenie konta i najsurowsze kary, czyli trwa?y zakaz dost?pu do naszych gier lub zakaz korzystania z nich, wstrzymanie ?wiadczenia us?ug b?d? zakaz dost?pu do naszych kana?w lub korzystania z nich. Mo?emy rwnie? podj?? inne dzia?ania, w tym przeniesienie graczy, ktrzy wed?ug nas naruszyli Kodeks post?powania i zasady ϱ lub dowolnego partnera, na osobne serwery lub do osobnych lobby. Decyzja o rodzaju podj?tych dzia?a le?y w wy??cznej gestii ϱ oraz b?dzie zawsze podejmowana w najlepszym interesie Spo?eczno?ci, naszych klientw i ϱ. Nasze decyzje s? ostateczne, a graczom nie przys?uguje prawo do odwo?ania.

Wszyscy jeste?my cz??ci? tej spo?eczno?ci i musimy dba? o to, aby by?a przyjaznym i wolnym od negatywnych emocji miejscem, w ktrym mo?na si? dobrze bawi?.

Je?li napotkacie gracza, ktry nie przestrzega Kodeksu post?powania, mo?ecie zg?osi? go ϱ za po?rednictwem jednego z naszych portali wsparcia lub kierownikw ds. spo?eczno?ci. B?dziemy podejmowa? dzia?ania wobec graczy, ktrzy naruszyli Kodeks post?powania, i eskalowa? spraw?, zale?nie od charakteru naruszenia.

Je?li napotkacie kogo?, kogo nie lubicie, ale kto nie narusza zasad spo?eczno?ci, mo?ecie zablokowa? t? osob?.

Kodeks post?powania ϱ b?dzie aktualizowany, wi?c sprawdzajcie go regularnie, aby by? na bie??co ze wszystkimi zmianami. ?Ale ja nie wiedzia?em… nie jest dobr? wymwk?. Wszyscy jeste?my tutaj, aby bawi? si?, tworzy? i gra? we wspania?e gry!

Dzi?kujemy za do??czenie do spo?eczno?ci ϱ i dbanie o to, aby by?a bezpiecznym miejscem, w ktrym wszyscy mog? dobrze si? bawi?.