ϱ

Umowa licencyjna u?ytkownika kocowego

Zaktualizowano 30 wrze?nia 2021 r.

Wprowadzenie

Niniejsza umowa licencyjna stanowi umow? (?Licencja) mi?dzy u?ytkownikiem tego oprogramowania (?Gra) a firm? ϱ Interactive Limited (?ϱ䡱). Instalacja lub korzystanie z Gry oznacza przyj?cie warunkw niniejszej Licencji.

Niniejsza Licencja obowi?zuje w dodatku do warunkw umw mi?dzy u?ytkownikiem a platformami dystrybucji, takimi jak te obs?ugiwane przez firmy Sony, Microsoft i Valve (?Warunki platform), i tych warunkw nie zast?puje ani nie zmienia. Sprzeda? gier i zwroty pieni?dzy mog? by? regulowane przez Warunki platformy firmy, ktrej u?ytkownik zap?aci? za licencj? na korzystanie z Gry.

Licencja

ϱ niniejszym udziela u?ytkownikowi ograniczonej, niewy??cznej, nieprzenoszalnej licencji na instalacj? Gry na jego komputerze domowym lub konsoli i u?ywanie Gry zgodnie z instrukcj? obs?ugi opublikowan? przez firm? ϱ i wy??cznie dla w?asnej zabawy. Wszelkie inne prawa s? zastrze?one przez ϱ.  

Prawo w?asno?ci

Gra jest licencjonowana, a nie sprzedawana, i ?adne prawa ani prawa w?asno?ci w odniesieniu do Gry (lub jej cz??ci) nie s? przekazywane u?ytkownikowi. Wszelkie prawa w?asno?ci intelektualnej do Gry lub z ni? zwi?zane stanowi? wy??czn? w?asno?? ϱ.

Ograniczenia dotycz?ce u?ytkowania

U?ytkownik zobowi?zuje si?, ?e nie b?dzie: (a) wykorzystywa? jakiejkolwiek cz??ci Gry komercyjnie lub w celu uzyskania warto?ciowych ?wiadcze; (b) sprzedawa?, dzier?awi?, wynajmowa?, rozpowszechnia? Gry, udziela? na ni? licencji ani w inny sposb przekazywa? jej bez zgody ϱ; (c) poddawa? Gry in?ynierii odwrotnej, modyfikowa? lub dekompilowa? jej, tworzy? utworw pochodnych od niej ani rozk?ada? Gry na cz??ci (chyba ?e w zakresie, na jaki ϱ musi zezwoli? na mocy prawa i wy??cznie po zawiadomieniu ϱ o takim zamiarze); (d) omija?, wy??cza? ani usuwa? jakichkolwiek zabezpiecze przed kopiowaniem lub informacji o prawach autorskich b?d? znakach towarowych.

U?ytkowanie danych

Nasza polityka prywatno?ci dost?pna pod adresem rebellion.com/privacy-policy/ okre?la gromadzone przez nas dane i zawiera inne wa?ne informacje dotycz?ce danych u?ytkownika. 

Kodeks post?powania

Korzystanie z Gry wymaga przestrzegania naszego kodeksu post?powania graczy dost?pnego pod adresem rebellion.com/games/player-code-of-conduct/, ktry jest w??czany do niniejszej Licencji i stanowi jej cz???.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWI?ZUJ?CE PRAWO REBELLION WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI, WYRA?NE LUB DOMNIEMANE, W TYM MI?DZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE WARTO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU, W?ASNO?CI I NIENARUSZALNO?CI W ODNIESIENIU DO GRY.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

REBELLION NIE B?DZIE W ?ADNYM PRZYPADKU PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA PO?REDNIE LUB NAST?PCZE SZKODY ANI JAKIEKOLWIEK STRATY FINANSOWE PONIESIONE PODCZAS KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB W ZWI?ZKU Z NI? B?D? W JAKIKOLWIEK INNY SPOS?B POWI?ZANE Z GR?.

CA?O?? ODPOWIEDZIALNO?CI REBELLION Z TYTU?U NINIEJSZEJ LICENCJI LUB ZWI?ZANEJ Z NI? B?D? W JAKIKOLWIEK INNY SPOS?B POWI?ZANEJ Z GR? OGRANICZA SI? DO OBOWI?ZKU ZWROTU KWOTY ZAP?ACONEJ ZA GR? LUB DOSTARCZENIA ZAST?PCZEJ KOPII GRY (WEDLE WY??CZNEGO UZNANIA REBELLION).

?adne postanowienie niniejszej Licencji nie ogranicza jednak odpowiedzialno?ci ϱ z tytu?u o?wiadcze nosz?cych znamiona oszustwa, uszczerbku na zdrowia spowodowanego przez zaniedbanie ϱ lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialno?ci, ktrej nie mo?na ograniczy? lub wy??czy? w drodze umowy.

Nast?puj?ce postanowienia maj? zastosowanie do gier na konsolach PlayStation?:

1. Niniejsza Umowa licencyjna u?ytkownika kocowego jest zawierana mi?dzy u?ytkownikiem a ϱ, a nie mi?dzy u?ytkownikiem a jak?kolwiek cz??ci? grupy Sony.

2. ϱ ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za Gr?.

3. U?ytkownikowi udziela si? ograniczonej licencji na korzystanie z Gry na posiadanej lub kontrolowanej przez u?ytkownika platformie PlayStation? lub innym urz?dzeniu, do ktrego Gra jest dostarczana w ramach us?ugi PlayStation?Network.

4. Ka?da sp?ka Grupy SIE (lub sp?ka Grupy SIE dla regionu, w ktrym Gra jest sprzedawana, je?li niniejsza Umowa licencyjna u?ytkownika kocowego ma charakter regionalny) jest beneficjentem niniejszej Umowy u?ytkownika kocowego nieb?d?cym jej stron?.  

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (?SIENE)

Zawarto?? zakupiona za po?rednictwem sklepu udost?pnionego w grze oznacza, ?e zosta?a ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (?SIENE) i podlega Warunkom ?wiadczenia us?ug obowi?zuj?cym w sieci PlayStation?Network, z ktrymi mo?na zapozna? si? w sklepie PlayStation?Store. Prawa u?ytkowania nale?y sprawdza? przy ka?dym zakupie, poniewa? mog? one by? r?ne w zale?no?ci od pozycji. Je?li nie zaznaczono inaczej, zawarto?? dost?pna w dowolnym sklepie udost?pnionym w grze jest obj?ta t? sam? klasyfikacj? co gra.

Oprogramowanie do zarz?dzania prawami cyfrowymi

Poni?sza informacja ma zastosowanie, gdy Gra wykorzystuje oprogramowanie do zarz?dzania prawami cyfrowymi Denuvo.

TEN PRODUKT JEST CHRONIONY PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI (?OPROGRAMOWANIE DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI) I TECHNOLOGII OCHRONY PRZED NIEUPOWA?NIONYM MANIPULOWANIEM DENUVO (?TECHNOLOGIA OCHRONY PRZED NIEUPOWA?NIONYM MANIPULOWANIEM). U?YTKOWNIK NINIEJSZYM AKCEPTUJE I PRZYJMUJE DO WIADOMO?CI NAST?PUJ?CE POSTANOWIENIA DOTYCZ?CE OPROGRAMOWANIA DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI: (I) INSTALACJA PRODUKTU SOPOWODUJE ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI NA KOMPUTERZE U?YTKOWNIKA; (II) OPROGRAMOWANIE DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI MO?E OGRANICZA? LICZB? INSTALACJI PRODUKTU; (III) OPROGRAMOWANIE DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI MO?E INSTALOWA? NA KOMPUTERZE U?YTKOWNIKA DODATKOWE ELEMENTY WYMAGANE DO OCHRONY PRZED KOPIOWANIEM; (IV) PODCZAS INSTALACJI I/LUB PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRODUKTU MO?E BY? WYMAGANE PO??CZENIE INTERNETOWE KONIECZNE DO ODBLOKOWANIA PRODUKTU ZA PO?REDNICTWEM OPROGRAMOWANIA DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI ORAZ (V) NIEKT?RE PLIKI TECHNOLOGII OCHRONY PRZED NIEUPOWA?NIONYM MANIPULOWANIEM MOG? ZOSTA? ZACHOWANE NAWET PO ODINSTALOWANIU PRODUKTU Z KOMPUTERA. 

REBELLION NIE B?DZIE W ?ADNYM WYPADKU PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI W ZWI?ZKU Z ELEMENTAMI, KT?RE MOG? ZOSTA? ZAINSTALOWANE NA KOMPUTERZE U?YTKOWNIKA PRZEZ DOWOLNE OPROGRAMOWANIE DO ZARZ?DZANIA PRAWAMI CYFROWYMI LUB W ZWI?ZKU Z TECHNOLOGI? OCHRONY PRZED MANIPULOWANIEM.

Jurysdykcja

Niniejsza Licencja powinna by? interpretowana zgodnie z przepisami prawa angielskiego, a wszelkie spory dotycz?ce Gry lub niniejszej Licencji b?d? podlega? wy??cznej jurysdykcji angielskich s?dw. Poza okre?lonym wy?ej zakresem ?adne postanowienia niniejszej Licencji nie mog? by? egzekwowane przez osob? trzeci? zgodnie z ustaw? Contracts (Rights of Third Parties) Act z 1999 r. Strony niniejszej Umowy licencyjnej u?ytkownika kocowego mog? jednak rozwi?za? lub zmieni? j? bez zgody osoby trzeciej.

Cz?sto zadawane pytania i inne informacje mo?na znale?? w witrynie rebellion.com

Aby skontaktowa? si? z obs?ug? klienta, mo?na wys?a? wiadomo?? na adres e-mail support@rebellion.co.uk